Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op het gebruik van deze website. Voor het gebruik van de MedSpace Roosterapplicatie geldt een separate Privacyverklaring en Cookiebeleid. Deze is opvraagbaar via ons Support Center.

Privacyverklaring MedWeb
MedWeb B.V., gevestigd aan Nieuweroordweg 1, 3704 EC Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op haar websites zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MedWeb B.V. Nieuweroordweg 1, 3704 EC Zeist, 035-6211211

Martijn van Eldijk is de Functionaris Gegevensbescherming van MedWeb B.V. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
MedWeb B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt via formulieren op onze websites. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • E-mailadres;
  • Functie;
  • Internetbrowser en apparaat type.

MedWeb B.V. gebruikt de volgende URL’s voor haar websites:
https://medweb.nl, https://medweb.be, https://medspace.nl, https://medspace.be, https://medspace.com en https://medwebdienstplan.de.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MedWeb B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MedWeb B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Persoonsgegevens welke zijn vastgelegd in onze systemen blijven bewaard zolang als een klant gebruik maakt van onze diensten of producten.
  • Persoonsgegevens welke zijn vastgelegd in onze systemen maar waarvan de persoon in kwestie geen relatie meer heeft met MedWeb B.V. worden na uiterlijk 2 jaar verwijderd.
  • Van persoonsgegevens die versleuteld in back-ups zijn opgeslagen, hanteren wij een uitloopbeleid. De retentieperiode van onze back-ups is maximaal 53 weken.

Delen van persoonsgegevens met derden
MedWeb B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MedWeb B.V. gebruikt uitsluitend technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoeken van onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een goede technische werking van onze websites en uw gebruiksgemak.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie ook ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MedWeb B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MedWeb B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MedWeb B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het is goed om te weten dat MedWeb ISO 27001 gecertificeerd is. Dat betekent dat we voldoen aan voorwaarden op het gebied van informatiebeveiliging en dat we beschikken over goede systemen, afspraken en processen hiervoor.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons Support Center, 035 6 211 211, of via [email protected].